Pagdating ng araw

Posted by / 17-Jul-2019 00:05

Pagdating ng araw

Halimbawa, ipinahayag ni Jonas ang hatol ng Diyos sa Nineve, at inilarawan ni Mikas ang mangyayari kapag kumilos na ang Diyos laban sa mapaghimagsik na mga bayan.(Jonas 3:4; Mikas 1:2-5) Nangako si Nahum na maghihiganti si Jehova sa Kaniyang mga kalaban.(Hagai 2:6, 7) Sinipi ni apostol Pablo ang pananalita sa Hagai 2:6 upang himukin ang mga Kristiyano na dapat ay nasa sinang-ayunang kalagayan sila kapag inalis ng Diyos ang makasagisag na balakyot na langit.Makatuwiran lamang na mag-isip ka kung ano ang mangyayari sa araw ni Jehova.(Amos ; ) Nang maglaon, binigkas ni Zefanias ang mga salitang sinipi sa parapo 1.

’ Gaya ng ipinakikita ng mga propeta, ang araw ni Jehova ay ang panahon kapag kumilos siya upang ilapat ang kaniyang hatol laban sa kaniyang mga kaaway, isang araw ng pakikidigma.Buháy na buháy ang pagkakalarawan ni Habakuk kung paano dudurugin ni Jehova “ang mga bundok na walang hanggan” at babasagin “ang mga burol na namamalagi nang walang takda,” angkop na mga paglalarawan sa mga organisasyon ng tao, na waring hindi magigiba.(Habakuk 3:6-12) Oo, ang araw ni Jehova “ay araw ng poot, araw ng kabagabagan at ng panggigipuspos, araw ng bagyo at ng pagkatiwangwang, araw ng kadiliman at ng karimlan, araw ng mga ulap at ng makapal na karimlan.”Gunigunihin ang matinding salot na sasapit sa mga lumalaban sa Diyos!Hindi ba hinihimok tayo ni Jesus na patuloy na ibigin kahit ang ating mga kaaway at sa gayo’y patunayan na tayo’y mga anak ng Ama na nasa langit?’ (Mateo , 45) Para masagot ang mga tanong na ito, maaari mong isaalang-alang ang pasimula mismo ng mga problema ng sangkatauhan.

pagdating ng araw-63pagdating ng araw-82pagdating ng araw-82

At anumang nagkakaisang pagkilos na naiisip laban sa bayan ng Diyos ay mabibigo. (a) Upang maunawaan kung bakit kikilos si Jehova laban sa balakyot, ano ang dapat mong isaalang-alang?

One thought on “pagdating ng araw”

  1. "The world's uncultivated areas are mainly wheat-producing land." Geographically, with her wheat lands near the coast, Australia is better situated to supply an industrialized Asia with foodstuffs than are the inland prairies of America or the steppes of Russia. Thus the harbour formed by their submergence had escaped silt. But the plain behind lacked a fit scene for immediate agriculture, the hard labour to which the convicts brought by the First Fleet had been condemned; and it was walled off from the rest of the Continent by the Blue Mountain cliffs. Australia, Physiographic and Economic.] The only denizens of the virgin land were primitive hunting tribes who, by restriction of their numbers and by elaborate taboos, had adjusted their hunting to the supply of game.

  2. He requested the death penalty following his conviction, but his appellate attorneys continued to ask that his sentence be commuted to life in prison due to previously undetected brain damage.